نمونه قراردادهای اجرای پروژه های طراحی و عکاسی

نمونه قرارداد طراحی کاتالوگ
نمونه قرارداد عکاسی صنعتی
نمونه قرارداد طراحی اوراق اداری
نمونه قرارداد طراحی لوگو

قابل توجه اینکه مفاد قرارداد ها متناسب با نوع پروژه ها و درخواست سفارش دهنده قابل تغییر می باشند.