سفارشات و مشاوره     70 14 576 – 912 (98+)

نمونه قراردادها

استودیو هنر امروز > نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای اجرای پروژه های طراحی و عکاسی

نمونه قرارداد طراحی کاتالوگ

نمونه قرارداد عکاسی صنعتی

نمونه قرارداد طراحی اوراق اداری

نمونه قرارداد طراحی لوگو


قابل توجه اینکه مفاد قرارداد ها متناسب با نوع پروژه ها و درخواست سفارش دهنده قابل تغییر می باشند.